Current track

Title

Artist

Background

Stypendia socjalne 2018/2019 – co nowego?

Napisany przez , 8 września 2018

Złożenie wniosku o stypendium socjalne dla wielu studentów to jedna z pierwszych, o ile nie najważniejszych rzeczy do zrobienia na początku każdego roku akademickiego. Co się zmieniło w zasadach przyznawania stypendium na rok akademicki 2018/2019?

Pierwszą i chyba mocno wyczekiwaną przez społeczność studencką zmianą jest możliwość zarezerwowania sobie on-line dogodnego dla siebie terminu wizyty w dziekanacie aby złożyć wniosek o stypendium socjalne. Dzięki temu unikamy wielogodzinnego stania w kolejce. Aby zalogować się do systemu należy podać:
– w pierwszym polu numer albumu,
– w drugim polu indywidualne hasło do Wirtualnej Uczelni.

NIE REZERWUJEMY terminu on- line w innych sprawach tj.: zaświadczenia, obiegówki, zapomogi,
wezwania do uzupełnienia dokumentów, stypendium rektora dla najlepszych studentów, itp. Obsługa ww. spraw odbywa się na bieżąco.

zarezerwuj dogodny dla siebie termin w dziekanaciehttps://rezerwuj.ujk.edu.pl/

 

Pozostałe zasady pozostały bez zmian, ale przypomnijmy najważniejsze postanowienia.

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019, uwzględnia się dochody za 2017 rok (pod warunkiem, że w ciągu roku 2017, 2018 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie) osiągnięte przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

II. Miesięczną wysokość dochodu  na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium  socjalne,ustala się na zasadach  określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych, z uwzględnieniem osób określonych w ust. I. pkt. 1, 2, 3 z zastrzeżeniem, że jeżeli student jest samodzielny finansowo do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w ust. I pkt. 3.

III. Student jest samodzielny finansowo i może ubiegać się o stypendium socjalne w przypadku gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 • ukończył 26 rok życia lub
 • pozostaje w związku małżeńskim lub
 • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust I pkt 2., lub
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub

2)   spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

IV. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla studentów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom:

 1. w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

oraz

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  z dnia 27 lipca 2005 roku, które stanowią o możliwości przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przez jednostki samorządu terytorialnego,
 3. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

V. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

W przypadku obliczania dochodów z gospodarstwa rolnego uwzględnia się roczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego, który obwieszcza prezes GUS w drugiej połowie września danego roku za poprzedni rok podatkowy.

Utrata dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

Katalog sytuacji związanych z utratą lub uzyskaniem dochodu jest zamknięty. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego poszerzanie o inne zdarzenia losowe według uznania.

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2. Warunkiem i jedynym kryterium przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest wykazanie przez studenta, że codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni jest niemożliwy bądź utrudniony oraz załączenie oświadczenia o zamieszkaniu w domu studenta albo w innym obiekcie.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.

Wykaz dokumentów niezbędnych by starać się o stypendium socjalne

Źródło: http://www.ujk.edu.pl/stypendia.html


Opinie czytelników

Pozostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowanyWymagane pola są zaznaczone *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.